Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Nguồn Gốc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn

Mục đích của Tu hội Truyền Giáo là thánh hóa bản thân qua việc rao giảng Tin Mừng cho người nghèo và cộng tác vào việc đào tạo hàng Giáo sĩ.